Ogłoszenia o Zamówieniach Publicznych

Wieliczka, dn. 07.11.2023

Znak sprawy: ZP/4/SPZLO/TP/2023

Ogłoszenie

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023  poz. 1605 ), zwanej dalej ”ustawą Pzp”. Wartość szacunkowa zamówienia jest niższa od progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy Pzp

na

Dostawa odczynników, materiałów eksploatacyjnych oraz dzierżawa analizatora


Załączniki:

Wieliczka, dn. 26.10.2023

Znak sprawy: ZP/3/SPZLO/TP/2023

Ogłoszenie

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022  poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ”ustawą Pzp”. Wartość szacunkowa zamówienia jest niższa od progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy Pzp
na

Dostawa aparatu ultrasonograficznego dla SPZLO w Wieliczce


Załączniki:

Wieliczka, dn. 29.06.2023

Znak sprawy: ZP/02/SPZLO/TP/2023

Ogłoszenie

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022  poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ”ustawą Pzp”. Wartość szacunkowa zamówienia jest niższa od progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy Pzp
na

Dostawa pierwszego wyposażenia gabinetów i innych pomieszczeń Samodzielnego Publicznego Zespół Lecznictwa Otwartego w Wieliczce


Załączniki:

Wieliczka, dn. 14.06.2023

Znak sprawy: ZP/01/SPZLO/TP/2023

Ogłoszenie

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia11 września2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022  poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ”ustawą Pzp”. Wartość szacunkowa zamówienia jest niższa od progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy Pzp
na

Dostawa energii elektrycznej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Wieliczce


Załączniki:

Wieliczka, dn. 11.03.2022

Znak sprawy: ZP/01/SPZLO/TP/2022

Ogłoszenie

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia11 września2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021  poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ”ustawą Pzp”. Wartość szacunkowa zamówienia jest niższa od progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy Pzp
na

Dostawa odczynników, materiałów eksploatacyjnych oraz dzierżawa analizatora


Załączniki:


Adres strony internetowej prowadzonego postępowania [platforma e-ProPublico]: 

https://e-propublico.pl/Ogloszenia/PublicDetails/a1c99fa3-f3ad-45c7-ad67-178059d161c8

Wieliczka, dn. 04.08.2021

Znak sprawy: ZP/02/SPZLO/TP/2021

Ogłoszenie

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ”ustawą Pzp”. Wartość szacunkowa zamówienia jest niższa od progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy Pzp
na
"Dostawa instrumentów, materiałów i wyrobów stomatologicznych"


Załączniki:


Adres strony internetowej prowadzonego postępowania [platforma e-ProPublico]: 
https://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/8a016732-5d8a-4e90-a3de-9a53c3e44b6f

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00023032/01 z dnia 2021-03-25

Ogłoszenie o zamówieniu

Rozbudowa SPZLO w Wieliczce z przezn. na Podstawową Opiekę Zdrowotną i Ambulatoryjną
Opiekę Specjalistyczną wraz z utworz. poradni chorób zakaźnych w związku z powstaniem
zagrożeń epidemiologicznych


Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://bip.malopolska.pl/umigwieliczka,m,40922,zamowienia-publiczne-ogloszenia.html


Załączniki:

Ogłoszenie

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021


Załączniki:

Wieliczka, dn. 08.07.2020

Znak sprawy: ZP/01/SPZLO/PN/2020

Ogłoszenie

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone  w trybie przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r poz. 288 ), zwanej dalej „ustawą Pzp”, o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
na
"Dostawa odczynników, materiałów eksploatacyjnych oraz dzierżawa analizatora"


Załączniki:

Ogłoszenie

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2020

Załączniki:

Wieliczka, 2019-12-31

Znak sprawy: ZP/03/SPZLO/PN/2019

 

OGŁOSZENIE

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
na
"Dostawa instrumentów, materiałów i wyrobów stomatologicznych"


Załączniki/Dokumenty:

Wieliczka, 2019-10-30

Znak sprawy: ZP/02/SPZLO/PN/2019

 

OGŁOSZENIE

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”, o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
na
"Malowanie pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Węgrzcach Wielkich"


Załączniki/Dokumenty:

Wieliczka, 2019-05-24

Znak sprawy: ZP/01/SPZLO/PN/2019

 

OGŁOSZENIE

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ), zwanej dalej „ustawą Pzp”, o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
na
"Uruchomienie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej z aktualizacją systemu do najnowszej wersji wraz  z  dostawą sprzętu"


Załączniki:

Ogłoszenie

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2019

Załączniki:

Wieliczka, 2018-11-07

Znak sprawy: ZP/03/SPZLO/PN/2018

 

OGŁOSZENIE

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ), zwanej dalej „ustawą Pzp”, o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
na
"Dostawa odczynników, materiałów eksploatacyjnych oraz dzierżawa analizatora"


Załączniki/Dokumenty:

Wieliczka, 2018-08-10

Znak sprawy: ZP/02/SPZLO/PN/2018

 

OGŁOSZENIE

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
na
"Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej  na poziomie piwnic i parteru w budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Wieliczce"


Załączniki:

Wieliczka, 2018-05-25

Znak sprawy: ZP/01/SPZLO/PN/2018

OGŁOSZENIE

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

na "Dostawa instrumentów, materiałów i wyrobów stomatologicznych"


Załączniki/Dokumenty:

Ogłoszenie

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018

Załączniki:

 

Wieliczka, 2017-06-02

Znak sprawy: ZP/02/SPZLO/PN/2017

OGŁOSZENIE

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

na "Dostawa odczynników, materiałów eksploatacyjnych oraz dzierżawa analizatora"


Załączniki/Dokumenty:

 

Wieliczka, 2017-05-25

Znak sprawy: ZP/01/SPZLO/PN/2017

OGŁOSZENIE

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

na "Modernizacja gabinetów lekarskich, korytarza na I piętrze oraz klatek schodowych w budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Wieliczce"


Załączniki/Dokumenty:

Ogłoszenie

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017

Załączniki:

Wieliczka, 2016-11-03

Znak sprawy: ZP/05/SPZLO/PN/2016

OGŁOSZENIE

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

na „Dostawę instrumentów, materiałów i wyrobów stomatologicznych”


Załączniki:

Wieliczka, 2016-04-21

Znak sprawy: ZP/04/SPZLO/PN/2016


OGŁOSZENIE 


Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

na „Modernizacja gabinetów stomatologicznych, pomieszczenia rejestracji, gabinetu lekarskiego Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Wieliczce”


Załączniki:

Wieliczka, 2016-04-18

Znak sprawy: ZP/03/SPZLO/PN/2016R


OGŁOSZENIE 


Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

na „Dostawa aparatu ultrasonograficznego dla SPZLO w Wieliczce”


Załączniki:

Wieliczka, 2016-02-05

Znak sprawy: ZP/02/SPZLO/PN/2016R


OGŁOSZENIE 


Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

na „Dostawa zestawów do endoskopii dla SPZLO w Wieliczce”


Załączniki:

Wieliczka, 2016-01-14

Znak sprawy: ZP/01/SPZLO/PN/2016R


OGŁOSZENIE 


Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm. ).

na „Dzierżawa karetki wraz z usługą transportu sanitarnego”


Załączniki:

Wieliczka, 2015-12-23

Znak sprawy: ZP/06/SPZLO/PN/2015R


OGŁOSZENIE 


Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm. ).

na „Dostawę  materiałów medycznych”


Załączniki:

Wieliczka, 2015-12-10

Znak sprawy: ZP/05/SPZLO/PN/2015R


OGŁOSZENIE 


Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm. ).

na „Dostawa odczynników analitycznych, materiałów eksploatacyjnych oraz dzierżawa analizatora”


Załączniki:

Wieliczka, 2015-12-08

Znak sprawy: ZP/04/SPZLO/PN/2015R


OGŁOSZENIE 


Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm. ).

na „Dzierżawa karetki wraz z usługą transportu sanitarnego”


Załączniki:

Wieliczka, 2015-06-19

Znak sprawy: ZP/03/SPZLO/PN/2015R


OGŁOSZENIE 


Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm. ).

na „Modernizacja gabinetów specjalistycznych na II piętrze w budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Wieliczce etap I i II”


Załączniki:

Wieliczka, 2015-05-27

Znak sprawy: ZP/02/SPZLO/PN/2015R                                                              

 

OGŁOSZENIE

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm. ).

na „Modernizacja gabinetów specjalistycznych na II piętrze w budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Wieliczce etap I i II”


Załączniki:

Wieliczka, 2015-03-18

Znak sprawy: ZP/01/SPZLO/PN/2015

OGŁOSZENIE

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm. ).

na „Dostawę instrumentów, materiałów i wyrobów stomatologicznych”


Załączniki:

Wieliczka, 2014-12-10

Znak sprawy: ZP/06/SPZLO/PN/2014R

 

OGŁOSZENIE

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm. ).

na „Dostawa odczynników analitycznych, materiałów eksploatacyjnych oraz dzierżawa analizatora”


Załączniki:

Wieliczka, 2014-09-01

Znak sprawy: ZP/05/SPZLO/PN/2014R

 

OGŁOSZENIE

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm. ).

na „Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego  na gabinety lekarsko- diagnostyczno- zabiegowe wraz z przebudową oraz rozbudową  pomieszczeń i instalacji  przy ul. Kościuszki 51 w Wieliczce”


Załączniki:

Wieliczka, 2014-05-22

Znak sprawy: ZP/04/SPZLO/PN/2014R

 

OGŁOSZENIE

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm. ).

na Remont modernizacyjny Poradni Rehabilitacyjnej w budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Wieliczce przy ul Szpunara 20.


Załączniki:

Wieliczka, 2014-04-23

Znak sprawy: ZP/03/SPZLO/PN/2014R

OGŁOSZENIE

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm. ).

na „Dostawę materiałów medycznych”


Załączniki:

Wieliczka, 2014-03-13

Znak sprawy: ZP/02/SPZLO/PN/2014R

OGŁOSZENIE

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm. ).

na „Dzierżawa karetki  wraz z usługą transportu sanitarnego”


Załączniki:

Wieliczka, 2014-02-26

Znak sprawy: ZP/01/SPZLO/PN/2014R

OGŁOSZENIE

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm. ).

na „Dostawę instrumentów, materiałów i wyrobów stomatologicznych”


Załączniki:

Wieliczka, 2013-09-26

Znak sprawy: 4/SPZLO/PN/2013R

OGŁOSZENIE

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.Nr 113, poz. 759 ).

na „Dostawa i wdrożenie nowych modułów na rozbudowę zintegrowanego systemu informatycznego SPZLO w Wieliczce dla części administracyjnej.


Załączniki:

Wieliczka, 2013-06-28

Znak sprawy: 3/SPZLO/PN/2013R

OGŁOSZENIE

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.Nr 113, poz. 759 ).

na "Przebudowa pomieszczeń w budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Wieliczce przy ul Szpunara 20"


Załączniki:

Wieliczka, 2013-04-04

Znak sprawy: 2/SPZLO/PN/2013R

OGŁOSZENIE

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.Nr 113, poz. 759 ).

na „Dostawę środków czystości, materiałów higienicznych, środków do dezynfekcji”


Załączniki:

Wieliczka, 2013-01-31

Znak sprawy: 1/SPZLO/PN/2013

 

OGŁOSZENIE

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.Nr 113, poz. 759 ).

na „Dostawę materiałów medycznych”


Załączniki:

Wieliczka, 2012-12-13

Znak sprawy: 5/SPZLO/PN/2012

 

OGŁOSZENIE

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.Nr 113, poz. 759 ).

na „Dostawa odczynników analitycznych i materiałów eksploatacyjnych”


Załączniki:

Wieliczka, 2012-07-24

Znak sprawy: 4/SPZLO/PN/2012

OGŁOSZENIE

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.Nr 113, poz. 759 ).

na „Dostawę instrumentów, materiałów i wyrobów stomatologicznych”


Załączniki:

Wieliczka, 2012-05-09

Znak sprawy: 3/SPZLO/PN/2012

 

OGŁOSZENIE

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.Nr 113, poz. 759 ).

na „Dostawę środków dezynfekcyjnych i higienicznych”


Załączniki:

Wieliczka, 2012-04-11

Znak sprawy: 2/SPZLO/PN/2012

 

OGŁOSZENIE

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.Nr 113, poz. 759 ).

na „Dostawę tonerów i tuszów do drukarek”


Załączniki:

Wieliczka, 2012-02-17

Znak sprawy: 1/SPZLO/PN/2012

OGŁOSZENIE

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.Nr 113, poz. 759 ).

na Dostawę materiałów medycznych


Załączniki:

Wieliczka dn, 2011.12.13

Znak sprawy: 4/SPZLO/PN/2011

 

OGŁOSZENIE

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.Nr 113, poz. 759 ).

na Dzierżawę analizatora przeznaczonego do badań immunochemicznych wraz z sukcesywną dostawą odczynników, materiałów kontrolnych,

 materiałów eksploatacyjnych oraz usługami serwisowymi


Załączniki:

Wieliczka dn, 2011.06.08

Znak sprawy: 3/SPZLO/PN/2011

 

OGŁOSZENIE

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.Nr 113, poz. 759 ).

„Dostawa szczepionek przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)”

w Samodzielnym Publicznym Zespole Lecznictwa Otwartego w Wieliczce

 


Załączniki:

Wieliczka dn, 2011.05.24

Znak sprawy: 2/SPZLO/PN/2011

 

OGŁOSZENIE

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

 (Dz. U. z 2010 r.Nr 113, poz. 759 ).

„Dostawa szczepionek przeciw meningokokom”

w Samodzielnym Publicznym Zespole Lecznictwa Otwartego w Wieliczce


Załączniki:

Wieliczka, 2011-05-11

Znak sprawy: 1/SPZLO/PN/2011

OGŁOSZENIE

 

Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.  Nr 113, poz. 759 , Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228).

Wdrożenie e-usług medycznych

w Samodzielnym Publicznym Zespole Lecznictwa Otwartego w Wieliczce


Załączniki:

Wieliczka, dnia 15.11.2023 r.

Znak sprawy:14/SPZLO/d/p/2023 r

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Otwartego w Wieliczce przy ul. Szpunara 20
ZAPRASZA
do złożenia oferty  cenowej na zadanie:

„Dostawa pasków do testowania moczu do analizatora Cobas u 411 wraz z usługą serwisową i udziałem w kontroli StandLab.”


Załączniki:

 

Wieliczka, dnia 08.11.2023 r.

Znak sprawy:13/SPZLO/dmm/2023 r

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Otwartego w Wieliczce przy ul. Szpunara 20
ZAPRASZA
do złożenia oferty  cenowej na zadanie:

„Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku”


Załączniki:

Wieliczka, dnia 07.09.2023 r.

Znak sprawy:12/SPZLO/dsp/2023 r

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Otwartego w Wieliczce przy ul. Szpunara 20
ZAPRASZA
do złożenia oferty  cenowej na zadanie:

„Dostawa próżniowego systemu pobierania krwi i artykułów labolatoryjnych”


Załączniki:

Wieliczka, dnia 15.05.2023 r.

Znak sprawy:07/SPZLO/dścz/2023 r

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Otwartego w Wieliczce przy ul. Szpunara 20
ZAPRASZA
do złożenia oferty  cenowej na zadanie:

„Dostawa środków czystości  część 1 i część 2”


Załączniki:

 

Wieliczka, dnia 08.05.2023 r.

Znak sprawy:07/SPZLO/dścz/2023 r

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Otwartego w Wieliczce przy ul. Szpunara 20
ZAPRASZA
do złożenia oferty  cenowej na zadanie:

„Dostawa środków czystości  część 1 i część 2”


Załączniki:

 

Wieliczka, dnia 25.04.2023 r.

Znak sprawy:06/SPZLO/dst/2023 r

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Otwartego w Wieliczce przy ul. Szpunara 20
ZAPRASZA
do złożenia oferty  cenowej na zadanie:

„Dostawa materiałów stomatologicznych”


Załączniki:

Wieliczka, dnia 14.04.2023 r.

Znak sprawy: 04/SPZLO/dmh/2023

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego
z siedzibą w Wieliczce przy  ul. Szpunara 20
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej na zadanie:

"Dostawa materiałów higienicznych i środków do dezynfekcji"


Załączniki:

Wieliczka, dnia 09.02.2023 r.

Znak sprawy: 02/SPZLO/dtt/2023

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego
z siedzibą w Wieliczce przy  ul. Szpunara 20
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej na zadanie:

"Dostawa tonerów i tuszy do drukarek"


Załączniki:

Wieliczka, dnia 05.01.2023 r.

Znak sprawy: 01/SPZLO/dmb/2023r

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego
z siedzibą w Wieliczce przy  ul. Szpunara 20
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej na zadanie:

"Dostawa materiałów biurowych"


Załączniki:

Wieliczka, dnia 04.11.2022 r.

Znak sprawy: 12/SPZLO/dmm/2022r

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego
z siedzibą w Wieliczce przy  ul. Szpunara 20
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej na zadanie:

"Dostawa igieł i strzykawek  jednorazowego użytku"


Załączniki:

Wieliczka, dnia 19.10.2022 r.

Znak sprawy: 11/SPZLO/dmm/2022r

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego
z siedzibą w Wieliczce przy  ul. Szpunara 20
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej na zadanie:

"Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku"


Załączniki:

Wieliczka, dnia 20.07.2022 r.

Znak sprawy: 25/SPZLO/dmh/2022r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego
z siedzibą w Wieliczce przy  ul. Szpunara 20
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej na zadanie:

"Dostawa materiałów higienicznych i środków do dezynfekcji."


Załączniki:

Wieliczka, dnia 13.05.2022 r.

Znak sprawy: 08/SPZLO/d/koag/2022r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego
z siedzibą w Wieliczce przy  ul. Szpunara 20
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej na zadanie:

"Dostawa odczynników do koagulometru Chrom CC-3003 wraz z usługą serwisową i udziałem w kontroli StandLab."


Załączniki:

Wieliczka, dnia 13.05.2022 r.

Znak sprawy: 09/SPZLO/d/p/2022r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego
z siedzibą w Wieliczce przy  ul. Szpunara 20
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej na zadanie:

"Dostawa pasków do testowania moczu do analizatora Cobas  u 411 wraz z usługą serwisową i udziałem w kontroli StandLab"


Załączniki:

Wieliczka, dnia 20.04.2022 r.

Znak sprawy: 07/SPZLO/dmb/2022r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego
z siedzibą w Wieliczce przy  ul. Szpunara 20
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej na zadanie:

"Dostawa materiałów biurowych"


Załączniki:

Wieliczka, dnia 04.04.2022 r.

Znak sprawy: 06/SPZLO/dmb/2022r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego
z siedzibą w Wieliczce przy  ul. Szpunara 20
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej na zadanie:

"Dostawa materiałów biurowych"


Załączniki:

Wieliczka, dnia 01.04.2022 r.

Znak sprawy: 05/SPZLO/dścz/2022r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego
z siedzibą w Wieliczce przy  ul. Szpunara 20
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej na zadanie:

"Dostawa środków czystości część 1 i część 2"


Załączniki:

Wieliczka, dnia 15.03.2022 r.

Znak sprawy: 04/SPZLO/d/2022r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego
z siedzibą w Wieliczce przy  ul. Szpunara 20
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej na zadanie:

"Dostawa analizatora hematologicznego MEK-6500z podłączeniem do LIS wraz z dostawą odczynników materiałów eksploatacyjnych"


Załączniki:

Wieliczka, dnia 15.02.2022 r.

Znak sprawy: 02/SPZLO/dsp/2022r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego
z siedzibą w Wieliczce przy  ul. Szpunara 20
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej na zadanie:

"Dostawa próżniowego systemu pobierania krwi i artykułów labolatoryjnych"


Załączniki:

Wieliczka, dnia 03.01.2022 r.

Znak sprawy: 01/SPZLO/dtt/2022

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego
z siedzibą w Wieliczce przy  ul. Szpunara 20
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej na zadanie:

"Dostawa tonerów i tuszy do drukarek"


Załączniki:

Wieliczka, dnia 08.10.2021 r.

Nr. 09/SPZLO/dmm/2021 r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT


Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego
z siedzibą w Wieliczce przy  ul. Szpunara 20
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej na zadanie:

"Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku"


Załączniki:

Wieliczka, dnia 31.08.2021r.

Nr: 08/SPZLO/dst/2021r

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Otwartego  w Wieliczce przy  ul. Szpunara 20
ZAPRASZA
do złożenia oferty  cenowej na zadanie :

"Dostawa materiałów stomatologicznych"


Załączniki:

 

Wieliczka, dnia 04.08.2021r.

Nr: 07/SPZLO/dwi/2021r

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Otwartego  w Wieliczce przy  ul. Szpunara 20
ZAPRASZA
do złożenia oferty  cenowej na zadanie :

"Dostawa wierteł stomatologicznych"


Załączniki:

Wieliczka, dnia 11.03.2021

Nr: 06/SPZLO/dmb/2021r

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego
z siedzibą w Wieliczce przy ul. Szpunara 20
ZAPRASZA
do złożenia oferty cenowej na zadanie :

"Dostawa materiałów biurowych"


Załączniki:

Wieliczka, dnia 10.03.2021

Nr: 05/SPZLO/dścz/2021r

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego
z siedzibą w Wieliczce przy ul. Szpunara 20
ZAPRASZA
do złożenia oferty cenowej na zadanie :

"Dostawa środków czystości  część 1 i część 2"


Załączniki:

Wieliczka, dnia 04.12.2020.r

Nr: 11/SPZLO/d/koag/2020r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego
z siedzibą w Wieliczce przy ul. Szpunara 20
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej na zadanie:
"Dostawa odczynników do koagulometru Chrom CC-3003 wraz z usługą serwisową i udziałem w kontroli StandLab."


Załączniki:

 

Wieliczka, dnia 04.12.2020.r

Nr: 10/SPZLO/d/p/2020r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego
z siedzibą w Wieliczce przy ul. Szpunara 20
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej na zadanie:
"Dostawa pasków do testowania moczu do analizatora Cobas  u 411 wraz z usługą serwisową i udziałem w kontroli StandLab"


Załączniki:

 

Wieliczka, dnia 28.10.2020.r

Nr: 09/SPZLO/dtt/2020r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego
z siedzibą w Wieliczce przy ul. Szpunara 20
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej na zadanie:
„Dostawa tonerów i tuszy do drukarek”


Załączniki:

Wieliczka, dnia 14.10.2020.r

Nr: 08/SPZLO/dmh/2020r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego
z siedzibą w Wieliczce przy ul. Szpunara 20
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej na zadanie:
„Dostawa materiałów higienicznych i środków do dezynfekcji.”


Załączniki:

Wieliczka, dnia 11.09.2020.r

Nr 05/SPZLO/dmm/2020r

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego
z siedzibą w Wieliczce przy ul. Szpunara 20
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej na zadanie:
„Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku”


Załączniki:

 

Wieliczka, dnia 03.07.2020.r

Nr 04/SPZLO/dsp/2020r

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego
z siedzibą w Wieliczce przy ul. Szpunara 20
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej na zadanie:
„Dostawa próżniowego systemu pobierania krwi i artykułów labolatoryjnych”


Załączniki:

Wieliczka, dnia 21.02.2020.r

Nr 02/SPZLO/dścz/2020.r

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego
z siedzibą w Wieliczce przy ul. Szpunara 20
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej na zadanie:
„Dostawa środków czystości  część 1 i część 2”


Załączniki:

Wieliczka, dnia 07.02.2020.r

Nr 02./SPZLO/d/mb/2020r

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego
z siedzibą w Wieliczce przy ul. Szpunara 20
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej na zadanie :

"Dostawa Materiałów Biurowych"


Załączniki:

Wieliczka, dnia 31.12.2019r.

Nr: 11/SPZLO/dwi/2019.r

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Otwartego  w Wieliczce przy  ul. Szpunara 20
ZAPRASZA
do złożenia oferty  cenowej na zadanie :

"Dostawa  wierteł i instrumentów stomatologicznych"


Załączniki:

Wieliczka, dnia 09.12.2019.r

Nr 10/SPZLO/d/koag/2019r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego
z siedzibą w Wieliczce przy ul. Szpunara 20
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej na zadanie :

Dostawa odczynników do koagulometru Chrom CC-3003 wraz z usługą serwisową i udziałem w kontroli StandLab


Załączniki:

Wieliczka, dnia 09.12.2019.r

Nr 09/SPZLO/d/p/2019r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego
z siedzibą w Wieliczce przy  ul. Szpunara 20
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej na zadanie:
"Dostawa pasków do testowania moczu do analizatora Cobas u 411 wraz z usługą serwisową i udziałem w kontroli StandLab."


Załączniki:

Wieliczka, dn. 18.09.2019

Nr: 08/SPZLO/dmh/2019.r

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego
z siedzibą w Wieliczce przy  ul. Szpunara 20
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej na zadanie:
"Dostawa materiałów higienicznych i środków do dezynfekcji."


Załączniki:

Wieliczka, dn. 02.08.2019

Nr: 07/SPZLO/dmm/2019.r

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego
z siedzibą w Wieliczce przy  ul. Szpunara 20
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej na zadanie:
"Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku"


Załączniki:

Wieliczka, dn. 28.01.2019

Nr: 05/SPZLO/dścz/2019.r

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego
z siedzibą w Wieliczce przy  ul. Szpunara 20
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej na zadanie:
„Dostawa środków czystości  część 1 i część 2”


Załączniki:

Wieliczka, dn. 25.01.2019

Nr: 04./SPZLO/d/mb/2019.r

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego
z siedzibą w Wieliczce przy  ul. Szpunara 20
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej na zadanie:
„Dostawa Materiałów Biurowych”


Załączniki:

Wieliczka, dn. 07.01.2019

Nr. 03/SPZLO/dt/2019

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego
z siedzibą w Wieliczce przy  ul. Szpunara 20
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej na zadanie:
„Dostawa tonerów i tuszy do drukarek”


Załączniki:

Wieliczka, dnia 07.01.2019.r

Nr 02/SPZLO/d/koag/2019r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego
z siedzibą w Wieliczce przy ul. Szpunara 20
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej na zadanie :

"Dostawa odczynników do koagulometru Chrom CC-3003 wraz z usługą serwisową i udziałem w kontroli StandLab"


Załączniki:

Wieliczka, dnia 03.01.2019.r

Nr 01/SPZLO/d/t/2019r. 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego
z siedzibą w Wieliczce przy  ul. Szpunara 20
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej na zadanie:
"Dostawa odczynników do analizatora Cobas  u 411 wraz z usługą serwisową i udziałem w kontroli StandLab"


Załączniki:

Wieliczka, dn. 27.12.2018

Nr. 12/SPZLO/dt/2018

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego
z siedzibą w Wieliczce przy  ul. Szpunara 20
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej na zadanie:
„Dostawa tonerów i tuszy do drukarek”


Załączniki:

Wieliczka, dnia 25.09.2018r.

09/SPZLO/dmh/2018.r

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Otwartego  w Wieliczce przy  ul. Szpunara 20
ZAPRASZA
do złożenia oferty  cenowej na zadanie :

"Dostawa materiałów higienicznych i środków do dezynfekcji"


Załączniki:

Wieliczka, dnia 03.08.2018r.

Nr. 08 /SPZLO/dmm/2018 r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego
z siedzibą w Wieliczce przy  ul. Szpunara 20
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej na zadanie :

"Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku."


Załączniki:

Wieliczka, dnia 05.07.2018r.

Nr 07/SPZLO/dsp/2018r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Otwartego w Wieliczce przy  ul. Szpunara 20
ZAPRASZA
do złożenia oferty  cenowej na zadanie :

"Dostawa próżniowego systemu pobierania krwi i artykułów labolatoryjnych"


Załączniki:

Wieliczka, dnia 24.05.2018r.

Nr: 06/SPZLO/dwi/2018.r

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Otwartego  w Wieliczce przy  ul. Szpunara 20
ZAPRASZA
do złożenia oferty  cenowej na zadanie :

„Dostawa  wierteł i instrumentów stomatologicznych”


Załączniki:

Wieliczka, dnia 12.01.2018r.

Nr: 04/SPZLO/dścz/2018.r

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Otwartego  w Wieliczce przy  ul. Szpunara 20
ZAPRASZA
do złożenia oferty  cenowej na zadanie :

„Dostawa środków czystości  część 1 i część 2”


Załączniki:

Wieliczka, dnia 11.01.2018.r

Nr 03/SPZLO/d/t/2018r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego
z siedzibą w Wieliczce przy ul. Szpunara 20
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej na zadanie :

Dostawa odczynników do analizatora Cobas  u 411 wraz z usługą serwisową i udziałem w kontroli StandLab.


Załączniki:

Wieliczka, dnia 11.01.2018.r

Nr 02/SPZLO/d/koag/2018r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego
z siedzibą w Wieliczce przy ul. Szpunara 20
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej na zadanie :

Dostawa odczynników do koagulometru Chrom CC-3003 wraz z usługą serwisową i udziałem w kontroli StandLab


Załączniki:

Wieliczka, dnia 11.01.2018r.

Nr: 01./SPZLO/d/mb/2018.r 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Otwartego  w Wieliczce przy  ul. Szpunara 20
ZAPRASZA
do złożenia oferty  cenowej na zadanie :

Dostawa Materiałów Biurowych


Załączniki:

Wieliczka, dnia 21.12.2017 r.

Nr 13/SPZLO/dmh/2017 r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

 Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Otwartego  w Wieliczce przy  ul. Szpunara 20

ZAPRASZA

do złożenia oferty cenowej na zadanie :

Dostawa tonerów i tuszy do drukarek.


Załączniki:

Wieliczka, dnia 23.08.2017 r.

Nr 10/SPZLO/dmh/2017 r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

 Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Otwartego  w Wieliczce przy  ul. Szpunara 20

ZAPRASZA

do złożenia oferty cenowej na zadanie :

Dostawa materiałów higienicznych i środków do dezynfekcji.


Załączniki:

Wieliczka, dnia 31.07.2017 .

Nr 08/SPZLO/dis/2017 r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego

z siedzibą w Wieliczce przy  ul. Szpunara 20

ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na zadanie :

Dostawa igieł i strzykawek jednorazowego użytku.


Załączniki: