Medycyna szkolna w środowisku nauczania i wychowania

Pielęgniarki medycyny szkolnej planują i realizują profilaktyczną opiekę zdrowotną  na terenie szkoły.

Do świadczeń pielęgniarki szkolnej należy:

  1. Wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych
  2. Czynne poradnictwo dla ucznia z problemami
  3. Sprawowanie opieki nad uczniem z problemami zdrowotnymi
  4. Udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć
  5. Edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej
  6. Doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów
  7. Prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (kl. I-VI) grupowej profilaktyki fluorkowej
  8. Udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej