Informacje dla pacjentów

Rejestracja pacjentów od dnia 26.03.2012r

Zgodnie z komunikatem
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
NFZ w Krakowie

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie informuje ,że świadczeniodawca ma obowiązek zapewnić rejestrację świadczeniobiorców na podstawie zgłoszenia, w szczególności: osobistego, telefonicznego lub za pośrednictwem osoby trzeciej(zgodnie z zapisami § 13 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06 maja 2008r w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej(Dz.U. nr 08.81.484).Przy zapisywaniu zgłaszających się pacjentów należy pamiętać, że świadczenia powinny być udzielane w możliwie najkrótszym terminie, a świadczeniodawca jest zobowiązany do przyjęcia pacjenta w ustalonym terminie. Na wizytę każdy pacjent ma prawo zapisać się dowolnie wybranego dnia, w godzinach pracy rejestracji.

Wg §13 ust.4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia „Świadczeniodawca jest zobowiązany do przyjęcia świadczeniobiorcy w ustalonym terminie. W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalenia terminu udzielenia świadczenia, a które uniemożliwiają zachowanie ustalonego terminu, świadczeniodawca w każdy dostępny sposób informuje świadczeniobiorcę o zmianie terminu.

Prosi się Pacjentów aby w przypadkach kontynuacji leczenia, kontrolnych wizyt lekarskich rezerwować terminy wcześniej.

Pozwólmy Pacjentom w stanie nagłego pogorszenia stanu zdrowia bezproblemowo zarejestrować się w danym dniu

Zasady Udzielania Świadczeń

Świadczenia w zakresie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej udzielane są:

w ramach poradni specjalistycznych, bądź w domu chorego, przez lekarza specjalistę albo inną osobę, która uzyskała uprawnienia wynikające z odrębnych przepisów, do udzielania porad specjalistycznych, obejmujące niżej wymienione elementy:

 1. przeprowadzenie badania lekarskiego: podmiotowego i przedmiotowego, zgodnie z obowiązującą wiedzą medyczną, zakończone postawieniem diagnozy lub podejrzenia;
 2. wykonanie albo zlecenie wykonania niezbędnych badań diagnostycznych, zgodnie z aktualnie obowiązującą wiedzą medyczną;
 3. zlecenie i zaordynowanie koniecznych leków i materiałów medycznych, wydawanie niezbędnych zleceń na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze;
 4. wystawianie niezbędnych skierowań na inne konsultacje specjalistyczne, leczenie szpitalne, uzdrowiskowe i rehabilitację;
 5. wydawanie niezbędnych orzeczeń o stanie zdrowia w zakresie przewidzianym w ustawie;
 6. niezbędną edukację i promocję zachowań pro zdrowotnych;
 7. inne niezbędne procedury wchodzące w skład danej specjalności;
 8. prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne są udzielane na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Pacjenci mają prawo wybrać specjalistę spośród wszystkich, mających podpisaną umowę z NFZ.

Skierowanie to nie jest wymagane do:
 • ginekologa i położnika,
 • dentysty,
 • psychiatry.
Skierowanie nie jest również wymagane od osób:
 • chorych na gruźlicę,
 • zakażonych wirusem HIV,
 • inwalidów wojennych i osób represjonowanych,
 • uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych - w zakresie lecznictwa odwykowego.

Skierowanie wystawione może być jednorazowo na konsultację lub na leczenie do poradni specjalistycznej.
Pacjent pozostający pod stałą opieką lekarza specjalisty nie wymaga powtórnego skierowania.
Pacjent ubiegający się o świadczenie, obowiązany jest przedstawić dowód ubezpieczenia zdrowotnego.
Brak dowodu ubezpieczenia nie może być podstawą odmowy udzielenia świadczenia w stanie nagłym.

Ważne:

 • w przypadku braku możliwości uzyskania porady w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca zobowiązany jest do prowadzenia listy osób oczekujących i wyznaczenia terminu przyjęcia,
 • w przypadku nagłych zachorowań lub pogorszenia stanu zdrowia porada powinna być zrealizowana w dniu zgłoszenia się pacjenta,
 • decyzję o przyjęciu pacjenta w trybie nagłym (w dniu zgłoszenia) podejmuje lekarz,
 • badania diagnostyczne są dla ubezpieczonego bezpłatne na podstawie skierowania, w laboratorium  pracowni, wskazanej przez lekarza,
 • skierowania wystawione do lekarza specjalisty "na objęcie leczeniem" zachowują swoją ważność do czasu zakończenia leczenia.

Lekarz kierujący pacjenta do lekarza specjalisty zobowiązany jest do wykonania i dołączenia do skierowania wyników niezbędnych badań diagnostycznych.

Lekarz POZ zleca badania będące w zakresie jego kompetencji w celu potwierdzenia wstępnego rozpoznania.

Wykaz niektórych świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez lekarza specjalistę:

 • przeprowadzanie badania lekarskiego podmiotowego i przedmiotowego (w miejscu udzielania świadczeń oraz w domu chorego - w przypadkach medycznie uzasadnionych,
 • zlecanie zabiegów leczniczych i pielęgnacyjnych,
 • zlecanie i wykonywanie badań diagnostycznych, pozostających w związku ze sprawowanym leczeniem specjalistycznym (również z zakresu kompetencji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, których wykonanie lekarz specjalista uznał za niezbędne),
 • ordynacja leków,
 • kierowanie na konsultacje,
 • kierowanie do szpitala (w przypadku gdy ubezpieczony objęty leczeniem specjalistycznym wymaga leczenia szpitalnego - lekarz specjalista zobowiązany jest do wykonania i dołączenia do skierowania wyników badań diagnostycznych, w celu potwierdzenia wstępnego rozpoznania),
 • kierowanie na leczenie uzdrowiskowe,
 • wystawianie zleceń na refundowane przez NFZ przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 • udzielanie pisemnej odpowiedzi lekarzom kierującym na konsultacje, wydawanie niezbędnych w procesie leczenia orzeczeń i opinii o stan

Dokumenty Potwierdzające Prawo Do Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Od 1 stycznia 2013 uruchomiony został to elektroniczny system weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń  zdrowotnych finansowanych przez NFZ (eWUŚ), powiązany z Centralnym Wykazem Ubezpieczonych (CWU). Dzięki systemowi każdy pacjent może potwierdzić swoje prawo do świadczeń w ramach ubezpieczenia – w szpitalu, przychodni, czy w gabinecie lekarza, bez konieczności przedstawiania dodatkowych dokumentów. Wystarczy numer PESEL oraz dokument potwierdzający tożsamość. Jeśli podczas sprawdzania w systemie ubezpieczenie Pacjenta nie zostanie potwierdzone nie oznacza to, że świadczenie nie może zostać udzielone. Pacjent ma możliwość okazać wówczas posiadany dowód ubezpieczenia.

Ubezpieczenie zdrowotne przysługuje z tytułu:

 • umowy o pracę
 • umowy zlecenia
 • prowadzenia działalności gospodarczej
 • ubezpieczenia w KRUS
 • statusu emeryta lub rencisty
 • podpisania dobrowolnej umowy o ubezpieczenie zdrowotnej podpisanej z NFZ

Ponadto z bezpłatnych świadczeń medycznych mogą korzystać także:

 • osoby nie ubezpieczone (posiadające obywatelstwo polskie i zamieszkujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej):
  • które spełniają kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej,
  • dzieci i młodzież – do ukończenia 18. roku życia,
  • kobiety w okresie ciąży i połogu – do 42. dnia po porodzie.
 • osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy
 • osoby uprawnione do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji – ubezpieczone w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub (EFTA), przebywające na terenie RP.

Ubezpieczenie członków rodziny
Każda osoba ubezpieczona ma obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, jeśli nie mają oni innego tytułu do ubezpieczenia. Osobami tymi mogą być:

 • małżonkowie – mąż, żona (ale nie konkubenci)
 • krewni wstępni (rodzice, dziadkowie) pozostający z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

 
Ubezpieczenie zdrowotne dzieci
Mimo tego, że polskie prawo gwarantuje bezpłatne świadczenia wszystkim dzieciom do ukończenia 18 roku, osoby ubezpieczone, mają obowiązek zgłosić je do ubezpieczenia. Dotyczy to nie tylko dzieci biologicznych, ale również:

 • dzieci małżonka,
 • dzieci przysposobionych,
 • wnuków,
 • dzieci przebywających  pod Państwa opieką w ramach rodziny zastępczej – do ukończenia przez nie 18. roku życia.

 
Ubezpieczenie dzieci po ukończeniu 18 roku życia
Jeśli dziecko kontynuuje naukę po ukończeniu 18. lat, może być zgłoszone do ubezpieczenia jako członek rodziny, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26. roku życia. Po tym czasie, o ile nie jest ubezpieczone z żadnego innego tytułu, powinno powiadomić szkołę lub uczelnię, która będzie zobowiązana zgłosić je do ubezpieczenia w NFZ. Dzieci posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności mogą być zgłaszane do ubezpieczenia bez ograniczenia wieku.
 
Prawo do świadczeń w wyjątkowych sytuacjach
Do świadczeń mają również prawo następujące osoby:

 • które były narażone na zakażenie poprzez kontakt z osobami zakażonymi lub materiałem zakaźnym – w zakresie badań w kierunku błonicy, cholery, czerwonki, duru brzusznego, durów rzekomych A, B i C, nagminnego porażenia dziecięcego;
 • uzależnione od alkoholu – w zakresie leczenia odwykowego;
 • uzależnione od narkotyków;
 • z zaburzeniami psychicznymi – w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej;
 • pozbawione wolności;
 • cudzoziemcy umieszczeni w strzeżonym ośrodku lub przebywający w areszcie w celu wydalenia;
 • posiadacze Karty Polaka, w zakresie korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłych, chyba że umowa międzynarodowa, w której RP jest stroną, przewiduje zasady bardziej korzystne.
 • Koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych takim osobom pokrywane są z budżetu państwa.

Dowód Ubezpieczenia

 • druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualnie potwierdzony raport miesięczny ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę (nie dotyczy osób na urlopie bezpłatnym powyżej 30 dni) lub
 • aktualne zaświadczenie z zakładu pracy lub
 • legitymacja ubezpieczeniowa z aktualnym wpisem i pieczątką pracodawcy- jeśli Państwo posiadają;
 • (wymagany jest z jeden z dokumentów)

 

Osoby prowadzące działalność gospodarczą

 • druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne; 

 

Osoby ubezpieczone w KRUS

 • zaświadczenie lub legitymacja aktualnie podstemplowane przez KRUS (dowód wpłaty składki w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej);

 

Emeryci i renciści

 • legitymacja emeryta lub rencisty;

 

Osoby bezrobotne

 • aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego;

 

Osoby ubezpieczone dobrowolnie

 • umowa zawarta z NFZ i dokument ZUS potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z aktualnym dowodem opłacenia składki zdrowotnej;

 

Członkowie rodziny osoby ubezpieczonej

 • dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z kserokopią zgłoszenia
 • aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę,
 • zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu członków rodziny,
 • legitymacja rodzinna z wpisanymi danymi członków rodziny wraz z aktualną datą i pieczątką zakładu pracy lub ZUS- jeśli Państwo posiadają,
 • w przypadku dzieci uczących się – pomiędzy 18. a 26. rokiem życia – dodatkowo należy przedstawić dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki – legitymację szkolną/studencką lub dokument potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności,
 • w przypadku studentów po ukończeniu 26. roku życia – zgłoszenie do ubezpieczenia przez uczelnię (druk ZUS ZZA) wraz z opłatą składki oraz legitymacja studencka lub doktorancka;

 

Osoby nie ubezpieczone, spełniającej kryterium dochodowe uprawniające do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej

 • decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby;

 

Osoby ubezpieczone w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu

 • poświadczenie wydane przez NFZ (w przypadku zamieszkiwania na terenie RP), karta EKUZ (lub certyfikat ją zastępujący) wydana przez inny niż Polska kraj członkowski UE lub EFTA.

 

Osoby przebywającej na ciągłym zwolnieniu lekarskim

 • zaświadczenia z ZUS informujące o ciągłości zwolnienia. Takie osoby mają prawo do świadczeń do ostatniego dnia zwolnienia.

 

Brak dowodu ubezpieczenia

Jeżeli w stanie nagłym potrzebują Państwo skorzystać z pomocy lekarza, a nie posiadają Państwo przy sobie aktualnego dowodu ubezpieczenia, możecie taki dokument przedstawić w innym czasie:

 • w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia.
 • jeśli przebywają Państwo  w szpitalu – nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia

Warto pamiętać, że brak dokumentu potwierdzającego prawo do korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej w stanie nagłym nie może być powodem odmowy udzielenia świadczenia, a późniejsze niż przewidziane przedstawienie dokumentu nie powinno stanowić podstawy odmowy zwolnienia z kosztów albo ich zwrotu.
 
 

Ważność dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń

Obecne przepisy dają prawo do korzystania ze  świadczeń zdrowotnych przez 30 dni od dnia utraty ubezpieczenia. W związku z tym potwierdzenia dowodów ubezpieczenia należy dokonywać co 2 miesiące - uznając ich ważność na okres obejmujący miesiąc, w którym zostało wystawione potwierdzenie oraz następny jako objęty ewentualnym 30 dniowym uprawnieniem do świadczeń zdrowotnych w przypadku utraty ubezpieczenia.
 
Wyjątkami od tej zasady są:

 • legitymacja emeryta – ważna bezterminowo,
 • zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego – do końca terminu ważności,
 • decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy – ważna 90 dni od dnia określonego w decyzji.

 

Ustanie prawa do świadczeń

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ustaje zazwyczaj po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego, na przykład:

 • w przypadku ustania stosunku pracy (np. z tytułu umowy o pracę) – po upływie 30 dni od dnia rozwiązania umowy o pracę,
 • w przypadku zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej – po upływie 30 dni od dnia zakończenia prowadzenia takiej działalności,
 • w przypadku osób zatrudnionych, pozostających na urlopie bezpłatnym – po upływie 30 dni od dnia rozpoczęcia urlopu,
 • w przypadku osób bezrobotnych – po upływie 30 dni od dnia utraty statusu bezrobotnego,
 • w przypadku śmierci osoby, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia – członkowie rodziny tracą prawo do świadczeń po upływie 30 dni od daty śmierci.

Wyjątkiem są osoby, które:

 • ukończyły szkołę średnią lub wyższą lub zostały skreślone z listy uczniów lub studentów – prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje im przez 4 miesiące od zakończenia nauki lub skreślenia z listy uczniów lub studentów,
 • ubiegają się o przyznanie emerytury lub renty – prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje im w okresie trwania postępowania o przyznanie tych świadczeń,
 • pobierają zasiłek przyznany na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym – prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje im w okresie pobierania przez nie zasiłku,
 • mają zawieszone prawa do renty socjalnej – prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje im przez 90 dni od ustania ubezpieczenia zdrowotnego w Funduszu.

Po upływie tego czasu osoba, która chce nadal korzystać ze świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia w NFZ, powinna uzyskać inne prawo do ubezpieczenia, np. ubezpieczyć się dobrowolnie. Jeżeli tego nie uczyni, może ponieść samodzielnie koszty udzielonych jej świadczeń.

Osoby Uprawnione Do Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego przysługuje m.in.:

 • osobom objętym powszechnym obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, czyli zatrudnionym, prowadzącym działalność gospodarczą, emerytom, rencistom, rolnikom ubezpieczonym w KRUS itp.;
 • osobom objętym dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym;
 • członkom rodzin wyżej wymienionych grup, którzy nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia;
 • osobom innym, niż ubezpieczonym, posiadającym obywatelstwo polskie i posiadającym miejsce zamieszkania na terytorium RP, korzystającym z opieki pomocy społecznej;
 • osobom uprawnionym do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji tj. zamieszkującym lub przebywającym na terenie Polski, a podlegającym ubezpieczeniu zdrowotnemu w innym państwie członkowskim UE.

Członek rodziny to:

 • dziecko: własne, małżonka, przysposobione, obce, dla którego ustanowiono opiekę, obce w ramach rodziny zastępczej;
 • wnuk, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeśli uczy się dalej - do ukończenia 26 lat; jeśli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku;
 • małżonek;
 • krewny wstępny (np. ojciec, matka, dziadek, babcia) pozostający z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym, czyli posiadający zameldowanie na pobyt stały pod tym samym adresem.

Osoba:

 • podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego;
 • ubezpieczająca się w Funduszu dobrowolnie (nie dotyczy cudzoziemców: studentów, uczestników studiów doktoranckich oraz absolwentów odbywających staż w Polsce);

ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia członków rodziny, którzy wówczas mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

Jak zostać objętym opieką lekarza, pielęgniarki i położnej?

Nie zapisałeś/aś się jeszcze do lekarza?
Jeśli chcesz zostać objęty/a opieką jednego z lekarzy naszego zakładu wystarczy, że zgłosisz się do rejestracji lub statystyki medycznej naszej przychodni, gdzie przyjmuje wybrany przez ciebie lekarz i wypełnisz na miejscu deklarację. Zgłaszając się weź ze sobą dokument tożsamości i PESEL.

Chcesz przepisać się do naszego lekarza?
Jeśli chcesz zostać objęty/a opieką jednego z lekarzy naszego zakładu, a jesteś już zapisany/a u lekarza spoza zakładu, wystarczy, że zgłosisz się do rejestracji naszej przychodni, wypełnisz deklarację wpisując wybranego przez ciebie lekarza Zgłaszając się weź ze sobą dokument tożsamości i PESEL.

Chcesz zapisać do naszego lekarza członków twojej rodziny i inne osoby będące pod twoją opieką prawną?
Jeśli chcesz, aby członek twojej rodziny, czy inna osoba będąca pod twoją opieką prawną został objęty/a opieką jednego z lekarzy naszego zakładu, wystarczy, że zgłosisz się z rodzinną książeczką ubezpieczeniową się do naszej przychodni, gdzie przyjmuje wybrany przez ciebie lekarz i wskazane przez ciebie osoby zostaną do niego zapisane. Zgłaszając się weź ze sobą dokument tożsamości i PESEL oraz PESEL osoby, którą chcesz zapisać.

Pamiętaj, że …
Masz prawo zmienić lekarza nie częściej niż trzy razy w roku kalendarzowym.

Jak skorzystać z porady lekarza?

Jak się zarejestrować?
Wystarczy, że zgłosisz się do przychodni osobiście lub zarejestrujesz się telefonicznie, przez członków rodziny lub osoby trzecie. Przy rejestracji nasz pracownik wyznaczy datę i godzinę wizyty lekarskiej i poinformuje cię o tym.

Jeśli, jesteś zapisany do lekarza który nie przyjmuje?
Zawsze możesz skorzystać z porady innego lekarza przyjmującego w przychodni.