Informacje dla pacjentów

Wieliczka, dn. 04.05.2022r.

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez  jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i środowisko.

 

Podstawa prawna Ustawa z dnia 29 listopada 2000r.Prawo Atomowe(t.jed.Dz.U. z 2021r.poz.623).

 

W Samodzielnym Publicznym Zespole Lecznictwa Otwartego w Wieliczce ul.Szpura 20 wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące polegające na uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące oraz uruchamianiu pracowni w której mają być  stosowane źródła promieniowania jonizującego.

Pracownia Diagnostyki RTG:

 • Aparat Multix  Compact K nr 1741 decyzja Nr 2/81/05 wydana przez MPWIS w Krakowie z 2005r
 • Aparat Rtg – stomatologiczny punktowy(stacjonarny) Kodak 2200 ZDYC 069 decyzja nr2/90/2011 wydana MPWIS w Krakowie  z 2011r.

Dla jednostki zostały wydane decyzje zezwalające na uruchomienie i stosowanie aparatów Rtg, na uruchomienie Pracowni Rtg oraz zgoda na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegające na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych - Pracownia Diagnostyki RTG zezwolenie nr 1/68/2011 wydane przez MPWIS w Krakowie

Na podstawie art.17 ust.1 ustawy prawo atomowe w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu pracownicy Pracownii Diagnostyki RTG zostali zaliczeni do kategorii B narażenia. Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie pomiarów dawek indywidualnych. W przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych określonych dla  pracowników.

Pracownia została wykonana zgodnie z zaprojektowanymi planami budowy, wykonane projekty osłon stałych oraz pomiary dozymetryczne potwierdzają, że konstrukcja ścian, stropów, okien drzwi oraz zainstalowane urządzenia ochronne w pracowni RTG zabezpieczają osoby pracujące osoby z ogółu ludności przebywające w sąsiedztwie przed otrzymaniem w ciągu roku dawek określonych w §2i3.ust.1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 siernia 2006r (DZ.U.Nr 180 poz.1325).

Kierownik jednostki oragnizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagająca, żeby przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narazenia były jak najmniejsze a otrzymywane przez nich dawki promieniowania były możliwe małe.

Wniosek:

Na podstawie powyższych informacji stwierdza się że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

Zasady Udzielania Świadczeń

Świadczenia w zakresie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej udzielane są:

w ramach poradni specjalistycznych, bądź w domu chorego, przez lekarza specjalistę albo inną osobę, która uzyskała uprawnienia wynikające z odrębnych przepisów, do udzielania porad specjalistycznych, obejmujące niżej wymienione elementy:

 1. przeprowadzenie badania lekarskiego: podmiotowego i przedmiotowego, zgodnie z obowiązującą wiedzą medyczną, zakończone postawieniem diagnozy lub podejrzenia;
 2. wykonanie albo zlecenie wykonania niezbędnych badań diagnostycznych, zgodnie z aktualnie obowiązującą wiedzą medyczną;
 3. zlecenie i zaordynowanie koniecznych leków i materiałów medycznych, wydawanie niezbędnych zleceń na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze;
 4. wystawianie niezbędnych skierowań na inne konsultacje specjalistyczne, leczenie szpitalne, uzdrowiskowe i rehabilitację;
 5. wydawanie niezbędnych orzeczeń o stanie zdrowia w zakresie przewidzianym w ustawie;
 6. niezbędną edukację i promocję zachowań pro zdrowotnych;
 7. inne niezbędne procedury wchodzące w skład danej specjalności;
 8. prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne są udzielane na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Pacjenci mają prawo wybrać specjalistę spośród wszystkich, mających podpisaną umowę z NFZ.

Skierowanie to nie jest wymagane do:
 • ginekologa i położnika,
 • dentysty,
 • psychiatry.
Skierowanie nie jest również wymagane od osób:
 • chorych na gruźlicę,
 • zakażonych wirusem HIV,
 • inwalidów wojennych i osób represjonowanych,
 • uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych - w zakresie lecznictwa odwykowego.

Skierowanie wystawione może być jednorazowo na konsultację lub na leczenie do poradni specjalistycznej.
Pacjent pozostający pod stałą opieką lekarza specjalisty nie wymaga powtórnego skierowania.
Pacjent ubiegający się o świadczenie, obowiązany jest przedstawić dowód ubezpieczenia zdrowotnego.
Brak dowodu ubezpieczenia nie może być podstawą odmowy udzielenia świadczenia w stanie nagłym.

Ważne:

 • w przypadku braku możliwości uzyskania porady w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca zobowiązany jest do prowadzenia listy osób oczekujących i wyznaczenia terminu przyjęcia,
 • w przypadku nagłych zachorowań lub pogorszenia stanu zdrowia porada powinna być zrealizowana w dniu zgłoszenia się pacjenta,
 • decyzję o przyjęciu pacjenta w trybie nagłym (w dniu zgłoszenia) podejmuje lekarz,
 • badania diagnostyczne są dla ubezpieczonego bezpłatne na podstawie skierowania, w laboratorium  pracowni, wskazanej przez lekarza,
 • skierowania wystawione do lekarza specjalisty "na objęcie leczeniem" zachowują swoją ważność do czasu zakończenia leczenia.

Lekarz kierujący pacjenta do lekarza specjalisty zobowiązany jest do wykonania i dołączenia do skierowania wyników niezbędnych badań diagnostycznych.

Lekarz POZ zleca badania będące w zakresie jego kompetencji w celu potwierdzenia wstępnego rozpoznania.

Wykaz niektórych świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez lekarza specjalistę:

 • przeprowadzanie badania lekarskiego podmiotowego i przedmiotowego (w miejscu udzielania świadczeń oraz w domu chorego - w przypadkach medycznie uzasadnionych,
 • zlecanie zabiegów leczniczych i pielęgnacyjnych,
 • zlecanie i wykonywanie badań diagnostycznych, pozostających w związku ze sprawowanym leczeniem specjalistycznym (również z zakresu kompetencji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, których wykonanie lekarz specjalista uznał za niezbędne),
 • ordynacja leków,
 • kierowanie na konsultacje,
 • kierowanie do szpitala (w przypadku gdy ubezpieczony objęty leczeniem specjalistycznym wymaga leczenia szpitalnego - lekarz specjalista zobowiązany jest do wykonania i dołączenia do skierowania wyników badań diagnostycznych, w celu potwierdzenia wstępnego rozpoznania),
 • kierowanie na leczenie uzdrowiskowe,
 • wystawianie zleceń na refundowane przez NFZ przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 • udzielanie pisemnej odpowiedzi lekarzom kierującym na konsultacje, wydawanie niezbędnych w procesie leczenia orzeczeń i opinii o stan

Dokumenty Potwierdzające Prawo Do Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Od 1 stycznia 2013 uruchomiony został to elektroniczny system weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń  zdrowotnych finansowanych przez NFZ (eWUŚ), powiązany z Centralnym Wykazem Ubezpieczonych (CWU). Dzięki systemowi każdy pacjent może potwierdzić swoje prawo do świadczeń w ramach ubezpieczenia – w szpitalu, przychodni, czy w gabinecie lekarza, bez konieczności przedstawiania dodatkowych dokumentów. Wystarczy numer PESEL oraz dokument potwierdzający tożsamość. Jeśli podczas sprawdzania w systemie ubezpieczenie Pacjenta nie zostanie potwierdzone nie oznacza to, że świadczenie nie może zostać udzielone. Pacjent ma możliwość okazać wówczas posiadany dowód ubezpieczenia.

Ubezpieczenie zdrowotne przysługuje z tytułu:

 • umowy o pracę
 • umowy zlecenia
 • prowadzenia działalności gospodarczej
 • ubezpieczenia w KRUS
 • statusu emeryta lub rencisty
 • podpisania dobrowolnej umowy o ubezpieczenie zdrowotnej podpisanej z NFZ

Ponadto z bezpłatnych świadczeń medycznych mogą korzystać także:

 • osoby nie ubezpieczone (posiadające obywatelstwo polskie i zamieszkujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej):
  • które spełniają kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej,
  • dzieci i młodzież – do ukończenia 18. roku życia,
  • kobiety w okresie ciąży i połogu – do 42. dnia po porodzie.
 • osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy
 • osoby uprawnione do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji – ubezpieczone w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub (EFTA), przebywające na terenie RP.

Ubezpieczenie członków rodziny
Każda osoba ubezpieczona ma obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, jeśli nie mają oni innego tytułu do ubezpieczenia. Osobami tymi mogą być:

 • małżonkowie – mąż, żona (ale nie konkubenci)
 • krewni wstępni (rodzice, dziadkowie) pozostający z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

 
Ubezpieczenie zdrowotne dzieci
Mimo tego, że polskie prawo gwarantuje bezpłatne świadczenia wszystkim dzieciom do ukończenia 18 roku, osoby ubezpieczone, mają obowiązek zgłosić je do ubezpieczenia. Dotyczy to nie tylko dzieci biologicznych, ale również:

 • dzieci małżonka,
 • dzieci przysposobionych,
 • wnuków,
 • dzieci przebywających  pod Państwa opieką w ramach rodziny zastępczej – do ukończenia przez nie 18. roku życia.

 
Ubezpieczenie dzieci po ukończeniu 18 roku życia
Jeśli dziecko kontynuuje naukę po ukończeniu 18. lat, może być zgłoszone do ubezpieczenia jako członek rodziny, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26. roku życia. Po tym czasie, o ile nie jest ubezpieczone z żadnego innego tytułu, powinno powiadomić szkołę lub uczelnię, która będzie zobowiązana zgłosić je do ubezpieczenia w NFZ. Dzieci posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności mogą być zgłaszane do ubezpieczenia bez ograniczenia wieku.
 
Prawo do świadczeń w wyjątkowych sytuacjach
Do świadczeń mają również prawo następujące osoby:

 • które były narażone na zakażenie poprzez kontakt z osobami zakażonymi lub materiałem zakaźnym – w zakresie badań w kierunku błonicy, cholery, czerwonki, duru brzusznego, durów rzekomych A, B i C, nagminnego porażenia dziecięcego;
 • uzależnione od alkoholu – w zakresie leczenia odwykowego;
 • uzależnione od narkotyków;
 • z zaburzeniami psychicznymi – w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej;
 • pozbawione wolności;
 • cudzoziemcy umieszczeni w strzeżonym ośrodku lub przebywający w areszcie w celu wydalenia;
 • posiadacze Karty Polaka, w zakresie korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłych, chyba że umowa międzynarodowa, w której RP jest stroną, przewiduje zasady bardziej korzystne.
 • Koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych takim osobom pokrywane są z budżetu państwa.

Osoby Uprawnione Do Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego przysługuje m.in.:

 • osobom objętym powszechnym obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, czyli zatrudnionym, prowadzącym działalność gospodarczą, emerytom, rencistom, rolnikom ubezpieczonym w KRUS itp.;
 • osobom objętym dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym;
 • członkom rodzin wyżej wymienionych grup, którzy nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia;
 • osobom innym, niż ubezpieczonym, posiadającym obywatelstwo polskie i posiadającym miejsce zamieszkania na terytorium RP, korzystającym z opieki pomocy społecznej;
 • osobom uprawnionym do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji tj. zamieszkującym lub przebywającym na terenie Polski, a podlegającym ubezpieczeniu zdrowotnemu w innym państwie członkowskim UE.

Członek rodziny to:

 • dziecko: własne, małżonka, przysposobione, obce, dla którego ustanowiono opiekę, obce w ramach rodziny zastępczej;
 • wnuk, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeśli uczy się dalej - do ukończenia 26 lat; jeśli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku;
 • małżonek;
 • krewny wstępny (np. ojciec, matka, dziadek, babcia) pozostający z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym, czyli posiadający zameldowanie na pobyt stały pod tym samym adresem.

Osoba:

 • podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego;
 • ubezpieczająca się w Funduszu dobrowolnie (nie dotyczy cudzoziemców: studentów, uczestników studiów doktoranckich oraz absolwentów odbywających staż w Polsce);

ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia członków rodziny, którzy wówczas mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

Jak zostać objętym opieką lekarza, pielęgniarki i położnej?

Nie zapisałeś/aś się jeszcze do lekarza?
Jeśli chcesz zostać objęty/a opieką jednego z lekarzy naszego zakładu wystarczy, że zgłosisz się do rejestracji lub statystyki medycznej naszej przychodni, gdzie przyjmuje wybrany przez ciebie lekarz i wypełnisz na miejscu deklarację. Zgłaszając się weź ze sobą dokument tożsamości i PESEL.

Chcesz przepisać się do naszego lekarza?
Jeśli chcesz zostać objęty/a opieką jednego z lekarzy naszego zakładu, a jesteś już zapisany/a u lekarza spoza zakładu, wystarczy, że zgłosisz się do rejestracji naszej przychodni, wypełnisz deklarację wpisując wybranego przez ciebie lekarza Zgłaszając się weź ze sobą dokument tożsamości i PESEL.

Chcesz zapisać do naszego lekarza członków twojej rodziny i inne osoby będące pod twoją opieką prawną?
Jeśli chcesz, aby członek twojej rodziny, czy inna osoba będąca pod twoją opieką prawną został objęty/a opieką jednego z lekarzy naszego zakładu, wystarczy, że zgłosisz się z rodzinną książeczką ubezpieczeniową się do naszej przychodni, gdzie przyjmuje wybrany przez ciebie lekarz i wskazane przez ciebie osoby zostaną do niego zapisane. Zgłaszając się weź ze sobą dokument tożsamości i PESEL oraz PESEL osoby, którą chcesz zapisać.

Pamiętaj, że …
Masz prawo zmienić lekarza nie częściej niż trzy razy w roku kalendarzowym.

Jak skorzystać z porady lekarza?

Jak się zarejestrować?
Wystarczy, że zgłosisz się do przychodni osobiście lub zarejestrujesz się telefonicznie, przez członków rodziny lub osoby trzecie. Przy rejestracji nasz pracownik wyznaczy datę i godzinę wizyty lekarskiej i poinformuje cię o tym.

Jeśli, jesteś zapisany do lekarza który nie przyjmuje?
Zawsze możesz skorzystać z porady innego lekarza przyjmującego w przychodni.